G-1RFXJTN6HZ

Darmowa dostawa dla zamówień od 200zł!

 • biuro@allgoodthings.pl
 • +48 517 249 221
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego All Good Things

Ważny od 09.10.2021 r.

Poniższy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://allgoodthings.pl prowadzonym przez Aleksandrę Cieślak, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą All Good Things Aleksandra Cieślak ul. Siennicka 2/4 m.13, 04-005, Warszawa, NIP: 5342077770, REGON: 386456198. Adres e-mail: biuro@allgoodthings.pl tel. +48 517 249 221

Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;
 2. Konsument – zgodnie z art. 22 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Program Lojalnościowy – system premiowania punktami Zamówień złożonych przez zarejestrowanych Klientów
 5. Przedsiębiorca – zgodnie z art. 43 Kodeksu cywilnego oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego w rozumieniu art.566 (4) Kodeksu cywilnego.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego All Good Things; 
 8. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://allgoodthings.pl, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 9. Sprzedawca – All Good Things Aleksandra Cieślak z siedzibą w Warszawie przy ul. Siennickiej 2/4 m.13, 04-005 Warszawa, NIP: 5342077770, REGON: 386456198.
 10. System Opinii – usługa elektroniczna dostępna w serwisie internetowym umożliwiająca zamieszczanie opinii dotyczących produktów zakupionych w Sklepie
 11. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 12. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy All Good Things a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem allgoodthings.pl, dotyczy wszystkich zamówień składanych przez Konsumentów, Przedsiębiorców oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Inne lub uzupełniające Regulaminy i Ogólne Warunki Handlowe stosowane przez Przedsiębiorców nie znajdują zastosowania - staną się one częścią umowy wyłącznie, gdy udzielimy na to wyraźnej, pisemnej zgody.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

− zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

− warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

− zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

− dostęp do internetu,

− standardowy system operacyjny,

− standardowa przeglądarka internetowa,

− aktywne konto e-mail

6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa All Good Things zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu allgoodthings.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

All Good Things może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

− podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

− dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

− dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez All Good Things za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię All Good Things. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody All Good Things.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

− korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

− niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

− korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

− niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

− korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla All Good Things,

− korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego

4. Każdy Klient ma prawo wyrazić opinię na temat zakupionego produktu w Sklepie. W tym celu udostępniono System Opinii. Aby dodać opinię o produkcie należy wejść na stronę danego produktu i kliknąć w link „dodaj opinię” umieszczony pod ceną produktu lub wejść w zakładkę „Opinie o produkcie”.

Wystawione opinie pojawią się na stronie po weryfikacji i  zaakceptowaniu przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii, jeśli po weryfikacji okaże się, że wystawienie danej recenzji produktu nie było poprzedzone jego zakupem w Sklepie lub jeśli zawiera ona błędne informacje, bądź obraźliwe treści.

 

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży

 

1. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z All Good Things Aleksandra Cieślak.

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową allgoodthings.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie:

− Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

− W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

− Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

− W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

3. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z All Good Things Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje automatycznie wygenerowaną wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Wiadomość ta jest potwierdzeniem zarejestrowania zamówienia Klienta, ale nie jest równoznaczna z oświadczeniem o przyjęciu oferty Klienta i zawarciem Umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po weryfikacji, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji i akceptacji oferty Klienta, co następuje za pośrednictwem osobnej wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta takiego oświadczenia zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

5. Klient może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu allgoodthings.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

6. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku paragonu lub faktury VAT.

 

V. Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. W zależności od wyboru Klienta dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

− Poczty Polskiej (czas dostawy 3 dni robocze)

− Firmy kurierskiej DPD (czas dostawy 1-3 dni robocze)

− Firmy kurierskiej FedEx (czas dostawy 1-2 dni robocze)

− Paczkomatów InPost (czas dostawy 1-2 dni robocze)

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie: All Good Things Aleksandra Cieślak, Siennicka 2/4 m. 13, 04-005 Warszawa, Polska. Odbiór osobisty możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 17.00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo. Zamówienie można opłacić podczas odbioru osobistego gotówką lub kartą płatniczą.

Koszty dostawy wynoszą:

− Poczta Polska 15,00 zł (pobranie 19,00 zł)

− Poczta Polska - odbiór w punkcie 12,90 zł (pobranie 16,90 zł)

− Kurier DPD 15,00 zł (pobranie 18,00 zł)

− Kurier FedEx 15,00 zł (pobranie 18,00 zł)

− Paczkomat InPost 9,99 zł (pobranie 15,90)

Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Termin realizacji Zamówienia składa się na czas kompletowania i czas dostawy Zamówienia przez Przewoźnika. Czas kompletowania zamówienia wynosi 1 dzień roboczy. Termin realizacji Zamówienia w przypadku przedpłaty liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku Zamówienia płatnego za pobraniem od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

4. Uszkodzenia Towaru powstałe podczas dostawy.

Dotyczy Konsumentów oraz Przedsiębiorców z uprawnieniami Konsumenta:

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla ustawowych roszczeń Klienta i ich zaspokojenia, w szczególności dla praw Klienta z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

Dotyczy Przedsiębiorców:

Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu produktu przechodzi na Przedsiębiorcę w momencie jego wydania przez nas przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji zajmującej się realizacja wysyłki. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za zawinione przez Przewoźnika opóźnienie w dostarczeniu przesyłki.

 

VI. Płatności

 

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca udostępnia następujące metody płatności:

− Płatności elektroniczne, Blik, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

− Płatność przelewem zwykłym na konto Sprzedawcy.

− Płatność przy odbiorze (gotówką bądź kartą płatniczą).

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za dokonaną przez Klienta transakcję Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego Klient użył podczas płatności, chyba, że wyraźnie udzieli zgody na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wyboru płatności przelewem zwykłym, Klient dokonuje wpłaty na rachunek bankowy numer: 05 1940 1076 3214 1083 0000 0000 (Credit Agricole Bank Polska S. A.) All Good Things Aleksandra Cieślak, ul. Siennicka 2/4 m.13, 04-005 Warszawa. W tytule przelewu należy wpisać: „Zamówienie nr....”. 

Niezależnie od wybranej formy płatności należy dokonać jej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienia - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

 

VII. Program Lojalnościowy

 

1. Program Lojalnościowy polega na przyznawaniu punktów zarejestrowanym Klientom za różne aktywności w Sklepie. Klient może wymienić uzbierane punkty na wybrane produkty. Program Lojalnościowy nie łączy się z rabatami oraz innymi promocjami. Zebrane punkty ważne są bezterminowo. Sumę uzbieranych punktów można sprawdzić w zakładce „Moje Konto”.

2. Zasady przyznawania i odliczania punktów:

− za każde wydane 10zł (nie licząc kosztów wysyłki) Klient otrzyma 1 punkt. Punkt przyznawane są za zakup produktów w cenie regularnej i pojawiają się na koncie Klienta automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty za Zamówienie.

 − w przypadku anulowania danego zamówienia lub zwrotu towaru odpowiednia ilość punktów zostanie odliczona

− za napisanie opinii Klient otrzyma 10 punktów. Punkty pojawią się na Koncie Klienta po zaakceptowaniu i opublikowaniu opinii przez Sprzedawcę. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niepublikowania opinii niezgodnych z niniejszym Regulaminem (§ III, pkt.4)

− za zapisanie się do Newslettera Klient otrzymuje jednorazowo 20 punktów

­− aby punkty mogły zostać naliczone, wszystkie wymienione wcześniej czynności muszą odbywać się po zalogowaniu na Konto Klienta

3. Zasady wymiany punktów:

− przy wymianie punktów na produkty 1 punkt odpowiada wartości 0,50gr

− punkty można wymienić podczas składania Zamówienia o minimalnej wartości 20zł nie licząc kosztów wysyłki

− produkty dostępne za punkty znajdują się w zakładce „Moje Konto” po kliknięciu w odpowiedni link w sekcji „Program Lojalnościowy”

− podczas składania jednego Zamówienia można wykorzystać dowolną ilość punktów na dowolną ilość produktów, warunkiem jest posiadanie na Koncie odpowiednią ilość zgromadzonych punktów

− niewykorzystane punkty pozostaną na Koncie Klienta

− ze względu na obowiązujące przepisy podatkowe, za każdy wybrany produkt Klient dopłaci symboliczny 0,01gr

4. Sprzedawca (tzn. All Good Things Aleksandra Cieślak) zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Programu Lojalnościowego.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami konsumenta ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę (All Good Things Aleksandra Cieślak, ul. Siennicka, 2/4, 13, 04-005 Warszawa, biuro@allgoodthings.pl, telefon: 517249221) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną). Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie internetowej Sklepu https://allgoodthings.pl/strona/kontakt. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, Sprzedawca niezwłocznie wyśle potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Przedsiębiorcy, nie posiadającemu uprawnień konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 

1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracane są wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

2. Zwracany towar należy odesłać lub przekazać niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami konsumenta jest wyłączone w przypadku:

Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat All Good Things Aleksandra Cieślak, ul. Siennicka, 2/4, 13, 04-005 Warszawa,

biuro@allgoodthings.pl , Telefon: 517249221

Ja,(imię i nazwisko) niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży

następujących rzeczy:

Data zakupu

Numer zamówienia

Imię i nazwisko klienta

Adres klienta

Podpis klienta**

Data

* Niepotrzebne skreślić.

** Dotyczy wersji papierowej.

 

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

 

1. Dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta:

Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru wolnego od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

Reklamacje można składać:

− na piśmie na adres: All Good Things Aleksandra Cieślak, Siennicka 2/4 m.13,      04-005, Warszawa.

− za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@allgoodthings.pl.

− lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile Sprzedawca uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Klient zobowiązany jest na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Sprzedawca zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi i jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Klientowi. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

W składanej reklamacji zaleca się:

 • podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna);
 • podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep.

Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

2. Dotyczy Klienta będącego Przedsiębiorcą:

W przypadku Umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą bez uprawnień Konsumenta, na podstawie art. na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność naszego sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady rzeczy zostaje wyłączona.

Formularz reklamacyjny

Adresat: All Good Things Aleksandra Cieślak,

Siennicka 2/4 lok.13, Warszawa, Polska,

biuro@allgoodthings.pl, 517 249 221

Imię i nazwisko klienta...................................................................................................

Adres e-mail…………………………………………………………………………………...

Numer telefonu………………………………………………………………………………..

Adres dostarczenia towaru............................................................................................

.......................................................................................................................................

Numer zamówienia........................................................................................................

Data zamówienia...........................................................................................................

Nazwa towaru…………………………………………………………………………………

.......................................................................................................................................

Powód reklamacji/opis wady..........................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Proponowana forma rozwiązania reklamacji………………………………………………

Numer konta bankowego do zwrotu pieniędzy…………………………………………….

Podpis klienta..............................................................................................................

Data........................................

Prosimy o dołączenie dowodu zakupu.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1. All Good Things podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient może powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: biuro@allgoodthings.pl

3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

4. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

- Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

3. Informujemy, że zobowiązujemy się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między All Good Things a Konsumentem jest: Siedziba SSP: Warszawa ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa tel. 22 827 68 48 dostępny pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl/. Konsument może do tego podmiotu złożyć wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

XII. Postanowienia końcowe

 

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami i Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy All Good Things a Klientem, który nie jest Konsumentem ani Przedsiębiorcą z uprawnieniami Konsumenta zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl